Khánh Thành Nhà Mục Vụ -TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO SĨ NHÀ CHÚA