LỄ SAYANGVA 2015 ( Mừng Lúa Mới ) Của Đồng Bào Dân Tộc Cho'ro.