Ngày Truyền Thống PT. Cursillo Giáo Phận Xuân Lộc, Năm 2015