ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TƯ MTTQVN THĂM GIÁO PHẬN XUÂN LỘC