Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THĂM XUÂN LỘC