Trường TCN HÒA BÌNH - Đón Phái Đoàn Học Viện Taiken Nhật Bản